Общинска банка

Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка.

Регистриран капитал: 25,000,000 лв.

Разпределен в 2,500,000 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв.

Банков лиценз:

Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина.

SWIFT/BIC: SOMBBGSF

Мисия: Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.

Членства:

  • Асоциация на търговските банки в Република България
  • Българска фондова борса АД
  • Централен депозитар АД
  • MasterCard Incorporated


Лицензи:

  • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
  • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
  • Лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп
  • Касов изпълнител на бюджети, Договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка.
  • Лиценз за банка попечител по Кодекса за социално осигуряване


Рейтинг:


През м. юни 2008 г. международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди дългосрочния контрагентен кредитен рейтинг на Общинска банка АД "ВВ-".

Дългосрочният национален рейтинг на банката от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) е ВВВ-, краткосрочният – А-3.

Официален сайт на Общинска банка