Централна Кооперативна Банка

Профил

 • Централна кооперативна банка АД принадлежи към финансовата група ЦКБ - застрахователно дружество Армеец -Пенсионноосигурително дружество ЦКБ-Сила, обхващаща пълния кръг от услуги в областта на финансовото посредничество
 • Централна кооперативна банка е универсална търговска банка, лицензирана да извършва всички банкови операции в страната и чужбина.
 • ЦКБ АД е със статут на публично дружество и нейните акции се търгуват на Българската фондова борса. Банката е регистрирана на "БФБ - София" АД от 4 март 1999 г.
 • Банката е лидер в обслужването на аграрния сектор в България, като нейна цел и в бъдеще ще е да отстоява водещите си позиции, разширявайки обхвата и обема на операциите си със селскостопанските производители в цялата страна.
 • Едновременно с това, ЦКБ АД предлага конкурентни продукти и услуги на физически лица, както и на малки, средни и големи предприятия от другите отрасли на икономиката.
 • ЦКБ е лицензирана от MasterCard Inc. да издава и акцептира международни дебитни и кредитни карти - Eurocard/ MasterCard и Maestro.
 • ЦКБ е лицензирана да извършва дейност като инвестиционен посредник.
 • ЦКБ е одобрена от БНБ за първичен дилър на държавни ценни книжа.
 • ЦКБ достига до своите клиенти чрез добре развита клонова мрежа от 38 клона и над 100 офиса, с които покрива територията на цялата страна.
 • Своята международна дейност Централна кооперативна банка осъществява чрез широка кореспондентска мрежа от над 300 банки от цял свят. Банката поддържа 18 ностро сметки във всички основни чуждестранни валути.
 • ЦКБ е агент на международната система за бързи парични преводи Western Union.
 • Централна кооперативна банка АД е асоцииран член на Европейската асоциация на кооперативните банки, Брюксел и член на Международната асоциация на кооперативните банки.


Официален сайт на Централна Кооперативна Банка