Юнион Банк

MKB Unionbank е универсална търговска банка с голямо разнообразие в своето продуктово предлагане:

 • Разплащателни сметки, безсрочни и спестовни влогове
 • Преводи в национална и чуждестранна валута
 • Умна сметка – автоматично плащане на комунални сметки по дебитна карта
 • Експресни международни преводи “MoneyGram”
 • Б ързи парични преводи в лева Експрес М
 • Високолихвени срочни депозити
 • Детски влог
 • Краткосрочни депозити – 7,14,30 дневни
 • Картови продукти - национална дебитна карта, м еждународни карти Visa Electron и Visa Classic , кредитна карта Америкън Експрес
 • Кредитиране на малки и средни предприятия
 • Кредити за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници
 • Кредитиране срещу залог на складови записи
 • Кредитен пакет за медици 'Здраве'
 • Ипотечни кредити
 • П отребителски кредити
 • Акредитиви и гаранции
 • Търговско финансиране
 • Документарни разплащания
 • Сделки с ценни книжа и валута
 • Система за електронно банкиране "Winbanking"
 • Интернет банкиране
 • Плащане на такси за неимигрантски визи за САЩ и Канада
 • Продуктовата гама на Банката е насочена към клиенти от всички сектори на икономиката в България. Тя обслужва част от големите компании, извършващи дейност в България, както и малки и средни предприятия, граждани и домакинства и бюджетни предприятия.


MKB Unionbank
развива банкиране на дребно и активно работи с малкия и среден бизнес. От специализирана банка за корпоративни клиенти през предходните години тя все повече навлиза в нови пазарни ниши, създавайки комплексни и специализирани банкови продукти за своите клиенти. Устойчиво се увеличава клиентската база в условията на конкурентния български банков пазар като броят на обслужваните от банката клиенти през миналата година се увеличи с 34,15 %. За това допринасят нарасналото доверие, нейната гъвкавост и иновативност. Мениджмънтът на банката и нейните служители непрекъснато създават и въвеждат нови продукти и услуги, съвременни технологии и все по-високи стандарти на обслужване, които станаха част от изискванията за бизнес поведение към клиентите в цялата система на МКБ Юнионбанк. Банката отдели сериозно внимание и ресурси за усъвършенстване на информационната си система в съответствие със съвременните технологии и организация на работа.

Израз на висока оценка за дейността на дружеството е подписаният през м. декември 2005 г. договор за кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за сумата от 3 млн. евро със срок на погасяване 7 години, предназначен за подпомагане и финансиране на проекти на микро, малък и среден бизнес в България.

Разплащания и търговско финансиране

MKB Unionbank извършва разплащания в национална и чуждестранна валута при високо качество и бързина. Банката предлага обработка и на всички видове документарни акредитиви, банкови гаранции, документарни инкаса. Развитата й кореспондентска мрежа – над 700 банки и техни клонове в над 90 държави осигурява изпращане и получаване на валутни преводи и документарни инструменти практически към и от всяка точка на света.

Споразумението за търговско финансиране с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) дава възможност на MKB Unionbank да открива по нареждане на клиентите си акредитиви с разсрочено плащане или издава гаранции, обезпечаващи разсрочено плащане, потвърдени от първокласни банки, на базата на подписано кредитно споразумение със своите клиенти без да изисква депозиране на парични средства като обезпечение .

MKB Unionbank работи по програмата на ЕБВР за търговско финансиране и като "потвърждаваща" банка по акредитиви и гаранции, получени от участващи в програмата банки. В тези случаи Банката предлага на своите клиенти откупуване на вземанията им по документарните инструменти при изгодни условия. Тя има много добро сътрудничество в областта на търговското финансиране и с други банки като: American Express Bank, Commerzbank AG, Credit Lyonnais, Citibank.

Сделки с ценни книжа и валута

В качеството си на лицензиран инвестиционен посредник и първичен дилър, MKB Unionbank предлага и сделки с всички видове левови и валутни облигации на България – на първичен и вторичен пазар, сделки на БФБ с корпоративни ценни книжа и посредничество при сключване, информационни меморандуми и проспекти за публично предлагане на акции и облигации, сделки с компенсаторни инструменти, репо сделки с български и чуждестранни ценни книжа.

Кредитиране

Традиционно силна в корпоративното банкиране, въпреки голямата конкуренция, MKB Unionbank успя да запази добър пазарен дял при корпоративните кредити. Банката притежава богат опит в управлението на оборотни и инвестиционни кредити, както и финансови инструменти като револвиращи кредити, овърдрафти, сконтови операции, улеснения с кредитен характер – гаранции, акредитиви, авали и други. Стратегията й е насочена към увеличаване дела на малките и средни предприятия в своя портфейл. Кредитните експерти са висококвалифицирани. В тяхно лице бизнес клиентите срещат един професионален партньор с богат опит.

Официален сайт на Юнион Банк