Българска банка за развитие

Българска банка за развитие е създадена след приемането на специален закон от Парламента на Република България през април 2008 година. Финансовата институция е наследник на Насърчителна банка.

Мисията на Българската банка за развитие е да подпомага развитието на българската икономика като насърчава износа и подкрепя реализацията на икономическата политика на държавата по отношение на микро-, малките и средни предприятия.
 
За изпълнение на своите цели и задачи Българската банка за развитие ще формира своя банкова група,  включваща:

 • Българска банката за развитие (ББР)
 • Национален Гаранционен Фонд (НГФ)
 • Фонд за капиталови инвестиции (ФКИ)


Дейността на Българска банка за развитие и нейната банкова група се  регулира от Закона за Българската банка за развитие.

Целите на Българската банка за развитие са:

 • развитие на общия  икономически, експортен и технологичен потенциал на  микро, малките и средни предприятия, които са регистрирани на територията на Република  България
 • привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси и/или субсидии
 • прилагане на схеми за финансиране на публични инвестиции и проекти за развитие от  значение за националната икономика
 • привличане на средства и управление на проекти от международни финансови и други институции


Основните дейности на Българската банка за развитие и свързаните с нея структури са :

 1. Пред-експортно пряко или непряко кредитиране на български микро, малки и средни фирми при осъществяването от тях на експортни сделки;
 2. Гаранционна дейност чрез създаване на Национален гаранционен фонд и подкрепа за стартиране и развитие на дейността на микро, малките и средни предприятия в страната;
 3. Дългосрочно инвестиционно кредитиране, което Банката ще осъществява пряко или чрез търговските банки в България;
 4. Рисково капиталово финансиране, което ще бъде насочено към малки и средни предприятия, регистрирани в България и с доказан потенциал за развитие, добро финансово състояние и стабилно, но не доминиращо присъствие на пазара;
 5. Привличане и управление на средносрочни и дългосрочни местни и чуждестранни ресурси и грантове, предназначени за реализирането на икономическите цели на развитието.


Източниците на финансиране на Българската банка за развитие са:

 1. Кредити и кредитни линии от международни и местни институции
 2. Средства за развитие от международни и местни организации, като например ЕС (структурни фондове)
 3. Облигационни емисии
 4. Привличане на влогове на фирми
 5. От средства със специално предназначение за развитие на икономически сектори и географски региони


Принципи при работата на Българска банка за развитие:

 • Прозрачност
 • Експедитивност
 • Рентабилност
 • Ефективност
 • Добра практика


Банката за развитие ще прилага и принципа за съвместимост с пазара и неконкурирането й с другите участници в него. Този принцип ще бъде следван със спазването на изискването за "допълнителност", като се извършват дейности и предлагат продукти, които другите участници на пазара не предлагат или предлагат в силно ограничен мащаб.

Официален сайт на Българска банка за развитие