Обединена Българска Банка

Учредена

през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

Основен акционер

Национална банка на Гърция (NBG) - 99,9%

Рейтинг:

FITCH Ratings

 • BBB+ дългосрочен в чуждестранна валута
 • F2 краткосрочен в чуждестранна валута
 • Перспектива "Стабилна"
 • Индивидуален C/D
 • Подкрепа - 2


Standard & Poor's

 • ВBВ дългосрочен в чуждестранна валута
 • А-2 краткосрочен в чужгдестранна валута
 • Перспектива "Стабилна"


Кореспондентски отношения с 742 банки, включително 707 в чужбина и 35 в страната; 21 кореспондентски сметки.

Клонова мрежа:

Над 200 структурни единици в цялата страна

Банкови услуги:

 • кредити в лева и чуждестранна валута
 • депозити в лева и чуждестранна валута
 • валутни операции
 • бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
 • електронно банкиране
 • кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
 • операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
 • разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
 • инкасови на парични средства
 • банкови гаранции и акредитиви
 • търговия с ценни книжа
 • депозитарни/попечителски услуги
 • парични преводи чрез Western Union

 

Членства и други:

 • Асоциация на търговските банки в България
 • Българска фондова борса
 • Централен депозитар
 • Юропей Интернешънъл
 • ВИЗА Интернешънъл
 • Джей Си Би (JCB)
 • С.У.И.Ф.Т.
 • IIF - институт за международни финанси - Световна асоциация на финансовите институции
 • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
 • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
 • Агент на Western Union


Официален сайт на Обединена Българска Банка